آمریکا قادر به تغییر استراتژی ایران نیست


http://afkarnews.ir/vdcb8abfsrhbzap.uiur.html
نظرات