توصیف شبکه آمریکایی از ژنرال سلیمانی


http://afkarnews.ir/vdcbgabf0rhbzap.uiur.html
نظرات