اگر کسی مقید به نماز اول وقت باشد...


http://afkarnews.ir/vdcewe8xwjh8foi.b9bj.html
نظرات